Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ψυχιατρική και Ορθόδοξη ΠίστηΔιαβάζοντας τό βιβλίο τοῦ Ἀειμνήστου Καθηγητοῦ Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου Πατρῶν καί Προέδρου ἐπί σειράν ἐτῶν τῆς Ἑλληνικῆς καί
Διεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας,
ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσε σχετικῶς προσφάτως,
κ. Πέτρου Χαρτοκόλλη «Ἅγιον Ὅρος»1 καί τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου μέ τίτλο
«Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία»2, σέ συνδυασμό μέ τά μαθήματα
«Ἡ ψυχιατρική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου», πού γίνονται στήν Πνευματική Ἑστία
«ΥΠΑΚΟΗ» ἀπό τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη, μοῦ δημιουργήθηκε ἡ ἐπιθυμία
συγγραφῆς τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου.
Ἀπό πολλῶν ἐτῶν εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ψυχιατρική, στή συνείδηση
ἀρκετῶν ἀνθρώπων, θεωρεῖτο προπύργιο τῆς ἀθεΐας, ἰδίως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ
τήν Ψυχανάλυση καί τίς ἀπόψεις τοῦ Sigmund Freud, τοῦ πατέρα τῆς
Ψυχανάλυσης. Ὑπάρχει κλάδος τῆς Ἑλληνικῆς Ψυχιατρικῆς Ἑταιρείας (Ε.Ψ.Ε.)
«Ψυχιατρική καί Θρησκεία», ὁ ὁποῖος μελετᾶ εἰς βάθος τήν ἐπιστήμη τῆς
Ψυχιατρικῆς καί τήν Θεολογία, προσπαθῶντας νά γεφυρώσει ἐάν ὑπάρχει
χάσμα μεταξύ τῶν δύο Ἐπιστημῶν. Στόν κλάδο αὐτό συμμετέχουν Ψυχίατροι
οἱ ὁποῖοι διακατέχονται ἀπό θρησκευτική πίστη, καί εἶναι μελετητές τόσο τῆς
Ψυχιατρικῆς ὅσο καί τῆς Φιλοσοφίας καί τῆς Θεολογίας.
Βεβαίως, τό πνεῦμα πού πρέπει νά χαρακτηρίζει ἕναν ἔνθεο Ψυχίατρο
εἶναι ἡ βαθιά Χριστιανική Πίστη καί ἡ γνώση τῶν Θεολογικῶν κειμένων
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, δεδομένου ὅτι ἀναφέρονται ἐκτενῶς στήν
Ψυχοπαθολογία τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Σύμφωνα μέ κείμενα τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὑπάρχει ἀπάντηση σέ ὅλα τα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν
τόν καθημερινό ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας καί ἐξηγοῦν μέ τρόπο ἐπαρκῆ καί
ἀπολύτως κατανοητό τίς παθολογικές του συμπεριφορές. Ἐδῶ θά πρέπει νά
τονισθεῖ ἡ σημασία τῆς ρήσεως τοῦ Ἀειμνήστου Πατρός Παϊσίου ὅτι:
«Ἐάν ὑπῆρχαν πολλοί καί καλοί Πνευματικοί, δέν θά ὑπῆρχαν οἱ Ψυχίατροι»3


Συνεπῶς ἀπαιτεῖται ὁ σεβασμός τοῦ Ψυχιάτρου στήν Ὀρθόδοξη Χριστι-
ανική Πίστη καί ἡ ἄριστη γνώση ἀπό τήν πλευρά τῶν Διδαχῶν τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖες σέ συνδυασμό μέ τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς
εἶναι ἡ μεγαλύτερη Πνευματική Κληρονομιά τοῦ τόπου μας. Εἶναι ἐπίσης
ὁρατό πόσο ἔχουν αὐξηθεῖ τά ψυχικά προβλήματα τῶν συνανθρώπων μᾶς
ἐπί τῶν ἡμερῶν μας σέ μιά κοινωνία πού μαστίζεται ἀπό τήν οἰκονομική καί
κοινωνική κρίση.
Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀκυρώνει κατά τρόπο θαυμαστό τήν ματαιόδοξη
παντοδυναμία τοῦ ψυχοθεραπευτῆ, δεδομένου ὅτι εἶναι πολύ ἰσχυρότερη ἀπό
τήν ψυχοθεραπεία καί μέ πολύ καλύτερα ἀποτελέσματα. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη
εἶναι ἡ καλύτερη θεραπευτική ἀπάντηση στήν Κατάθλιψη, πού τό 2020 θά
εἶναι ἡ δεύτερη σέ ἐπιπολασμό πάθηση πού θά ταλανίζει τούς συνανθρώπους
μας.
Ἐπίσης, εἶναι τεράστια ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας μας στήν πρόληψη τῶν
ψυχικῶν διαταραχῶν ὅπως ἀναφέρεται στό σχετικό κεφάλαιο τοῦ βιβλίου
«Προληπτική Ψυχιατρική»4, τό ὁποῖο ἔχουν γράψει ὁ Πατήρ Ἀδαμάντιος
Αὐγουστίδης, Ψυχίατρος καί Καθηγητής στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν, καί ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικῆς στό ἴδιο Πανεπι-
στήμιο κ. Γεώργιος Χριστοδούλου.
Ἐπίσης, εἶναι γνωστή ἡ εὐαισθησία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στόν
σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῶν ψυχικά ἀσθενῶν συνανθρώπων μας.
Ἑπομένως, ἀπαιτεῖται συστράτευση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί
τῶν Ψυχιάτρων, πού ἐργάζονται τόσο στόν δημόσιο ὅσο καί στόν ἰδιωτικό
τομέα, πρός ἀντιμετώπιση τῶν ψυχικῶν νοσημάτων τῶν συμπολιτῶν μας, τά
ὁποῖα ἔχουν αὐξηθεῖ μέ γεωμετρική πρόοδο ὡς ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς
καί κοινωνικῆς κρίσης πού μαστίζει τή χώρα μας.
Δρ. Χρῆστος Ι. Ἰστίκογλου
Ψυχίατρος – Ἐπιμελητής Α ́ ΕΣΥ
Βιβλιογραφικές Παραπομπές:
1. Χαρτοκόλλης Π. «Ἅγιον Ὅρος», Ἐκδόσεις Κέδρος, Ἀθῆνα 2001.
2. Μητροπολίτης Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος. «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία», 3 τόμοι,
ἔκδοση Η ́, Ἱερά Μονή Γενεθλίων της Θεοτόκου, Λειβαδιά 2004.
3. Μοναχοῦ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. «Πνευματική Ἀφύπνιση», Ἐκδόσεις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
Εὐαγελλιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2004.
4. Αὐγουστίδης Α. – Χριστοδούλου Γ.Ν. «Ἡ συνεργασία ἐκκλησιαστικῶν φορέων στήν Ψυχιατρική
Πρόληψη». Στό: Κονταξάκης Γ.Ν., ΧαβάκηΚονταξάκη Μ. Ι., Χριστοδούλου Γ.Ν., «Προληπτική
Ψυχιατρική καί Ψυχική Ὑγεία», σελ. 153-161, Ἐκδόσεις ΒΗΤΑ, Ἀθῆνα 2005.
ENOΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ, Τεύχος 136

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου